میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !

نرم افزار اندروید تاچ شارژ
آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داريوش سوم
آبتين : نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي
آتوسا : قدرت و توانمندي - دختر کورش وزن داريوش اول
آفر : آتش - ماه نهم سال شمسي
آفره دخت : دختر آتش - دختري که در ماه آذر به دنيا آمده است .
آذرنوش‌: شيرين و دل انگيز
آذين : زيور، طاق نصرة‌، تزئين ، آرايش
آراه : نام فرشته موکل روز بيست و يکم ازماه پنجم درآئين زردشت
آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، اميد
آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانيان - پهلوان کمانگير ايراني در لشگرمنوچهر
آرتین: عاقل و زیرک,نام پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
آرتام:والی فریگه در زمان کوروش هخامنشی
آرتمن:نام برادر بزرگ تر خشایار شاه پسر داریوش شاه
آرشام : بسيار قوي - پدر بزرگ داريوش بزرگ هخامنشي
آرمان : آرزو - خواهش - اميد
آرمين : آرام گرفتن - پسر کيقباد پادشاه پيشدادي
آرميتا: آرامش يافته ، کلمه اي زردشتي است
آريا فر: دارنده شکوه آريائي
آريا : آزاده نجيب - يکي از پادشاهان ماد - مهمترين نژاد هند و اروپائي
آريا مهر : دارنده مهر ايران - از سرداران داريوش سوم
آرين : سفيد پوست آريائي
آزاده : دلير و بي باک ، رها
آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق
آزرمدخت : يکي از ملکه هاي ساساني
آزيتا : آزاده
آناهيتا : الهه آب
آونگ : شبنم - نام کردي
آهو: شاهد ، معشوق، يکي از همسران فتحعلي شاه قاجار
آيدا : شاد، ماه - نام تذکمنب

اتسز : لاغر و استخواني - از پادشاهان خوارزم
اختر : ستاره ، علم ، درفش
ارد : خير وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکاني
ارد شير : شير زيبا - اردشير بابکان بنيانگذار سلسله ساسانيان
اردوان : نام پادشاهان معروف اشکاني
ارژن : درختي با چوب بسيار سخت و محکم - نام کردي
ارژنگ : آرايش - کتاب ماني نقاش - ديوي که رستم در هفتخوان اورا کشت
ارسلان : شير، دلير و شجاع - نام پادشاه سلجوقي
ارغوان : نام درختي با گل و شکوفه هاي سرخ رنگ
ارمغان : هديه ، تحقه ، سوغات
ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشيد شاه پيشدادي
اروانه : نام گلي کوهي است - نامي کردي
استر : ستاره - بردارزاده مردخاي وزن خشايارشاه
اسفنديار : پاک آفريده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد
اشکان : منسوب به اشک - بنيانگذار سلطنت پارتها
اشکبوس : پهلوان کوشاني که به کمک افراسياب آمد، اما به دست رستم کشته شد
افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکايت گذشتگان
افسون : سحر و جادو ، حيله و تزوير
افشين : با همت .
اميد : انتظار ، آرزو
انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاويد - دخترمهرداد ششم
انوشروان : دارنده لوح جاويدان - لفب خسرو اول پادشاه ساساني
اورنگ : عقل و کياست ، تخت پادشاهي
اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز
اوستا : نام کتاب آسماني زردشت
اهورا : صاحب ، فرمانرواي دانا
اياز : بزرگ و پاينده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوي
ايران : محل زندگي آريائيها
ايراندخت : دختر ايران
ايرج : ياري دهنده آريائيها - پسرفريدون ، پادشاه و پهلوان ايراني
ايزديار : کشي که خداوند يار اوست

بابک : پدر کوچک ، جد اردشير ، پسر ساسان
باپوک : کولاک ، نامي کردي
باربد : پرده دار ، موسيقي دان و نوازنده دربار خسرو پرويز
بارمان : لايق - نام سردار افراسياب
بامداد : پگاه ، سپيده دم - نام پدر مزدک
بامشاد : کسي که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانيان
بانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهيتا الهه نگهبان آب
بختيار : خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکي در موسيقي
برانوش : مهندس رومي که پل شوشتر را در زمان شاپور ساساني
برديا : پسر کورش و برادر کمبوجيه
برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان
برزويه : طبيب مشهور انوشيروان و مترجم کليله ودمنه از هندي به پهلوي
برزين : بلند و تنومند - ازپهلوانان ايران - نام پسر گرشاسب
برمک : از وزيران ساساني - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ
بزرگمهر : خورشيد بزرگ - نام وزير دانشمند انوشروان ساساني
بنفشه : گلي رنگارنگ و زينتي با عمر نسبتا طولاني
بوژان : رشد کرده - نامي کردي
بويان : خوشبو - مامي کردي
بهار : شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسي
بهارک : بهار کوچولو
بهاره : بهاري
بهتاش : خوب ومانند
بهداد : نيک آفريده شده
بهرام : پيروز ، ايزد پيروزي درآئين زردشت ، لقب برخي از پادشاهان ساساني
بهديس : خوش رنگ ، خوشگل
بهرخ : زيبا چهره ، قشنگ
بهرنگ : خوش رنگ
بهروز : خوشبخت ، نيکبخت
بهزاد : نيک نژاد - مينياتوريست مشهور صفويان - نام اسب سياوش
بهشاد : خوشحال وشاد
بهمن : نيک انديش - برف انبوه که از کوه فرو ريزد - جانشين اسفنديار
بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز
بهنام : نيک نام
بهنود : سلامت ، عافيت
بهنوش : کسي که نيک مينوشد
بيتا : بي همتا ، بي مانند
بيژن : ترانه خوان ، جنگجو - پسر گيو و دلداده منيژه

پارسا : پاکدامن ، زاهد
پاکان : پاکها - نامي کردي
پاکتن : نيکو چهر پاکيزه تن
پاکدخت : دختر پاک
پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هديه کردند امانپذيرفت
پدرام : آراسته ، نيکو ، شاد
پرتو : روشن ، تابش
پرشنگ : تابش ، آتشپاره
پرتو : روشن ، تابش ، فروغ
پرستو : پرنده مهاجر
پرويز : پيروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساساني
پرديس : بهشت ، باغ و بستان
پرهام : ازاشخاص بسيار ثروتمند در زمان بهرام گور
پژمان : افسرده ، غمگين
پژوا : بيم و هراس
پرنيا : پارچه حرير
پشنگ : ميله آهني - نام پدرافراسياب
پروانه : حشره اي زيبا که خود را به شعله مي زند
پروين : ثريا ، ستارگان کوچک نزديک به هم
پري : فرشته ، جن ، همزاد
پريچهر : زيبا روي - نام زن جمشيد شاه
پريدخت : دختر پري ، همسر سام نريمان و مادر زال
پريسا : همچون پري
پرناز: پري ناز دار
پريوش : پري روي ، فرشته روي
پريا : کبوتر بال شکسته اي که به دنبال آشيانه مي گردد.
پوپک : هدهد
پوران : جانشين ، يادگار
پوراندخت : نام دختر خسروپرويز
پوريا : پهلوان محمد خوارزمي ملقب به پورياي ولي
پولاد : آهن سخت و کوبيده ، نام پهلوان ايراني زمان کيقباد
پويا : رونده و دونده - نامي کردي
پونه : گياهي خوش عطر و بو که در کنار جويها مي رويد.
پيام : الهام ، وحي ، پيغام
پيروز: کامياب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساساني
پيمان : عهد ، قول وقرار - عنوان اسامي مردان در فارسي دري

تابان : تابنده ، منور
تاباندخت : دختر تابناک
تاجي : تاجدار ، نام و عنواني در فارسي دري
تارا : ستاره
تاويار : آتشبان - نامي کردي
ترانه : زيبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه
تناز : نازنين ، با ناز و کرشمه - نامي کردي
توران : نام دختر خسروپرويز - سرزمين تور
توراندخت : دختري از توران
تورج : دلاور ، يکي از سه پسر فريدون شاه
تورتک : خروس صحرايي ، قرقاول
توفان : باد سخت
توژال : برف اندک - نامي کردي
تير داد : داده تير ، اشک دوم پادشاه اشکاني
تينا : گل ، نامي کردي
تينو : تشنه ، نامي کردي

جابان : سردار ايراني يزدگرد
جامين : اسم يکي از قهرمانان ايران زمين ، نامي کردي
جاويد : پايدار ، هميشگي
جريره :‌ نام دختر پيران ويسه که همسر سياوش شد.
جمشيد : پسر طهمورث چهارمين پادشاه پيشدادي
جوان : برنا ، دلير ، شاداب
جويا : جوينده - پهلوان مازندراني بود که بدست رستم کشته شد.
جهان : دنيا ، عالم ، گيتي ، کيهان
جهانبخت : شانس و اقبال جهان
جهانبخش : بخشنده جهان
جهاندار : نگهبان جهان
جهانگير : فاتح جهان - نام پسر رستم
جهان بانو : بانوي جهان ، ملکه جهان
جهاندخت : دختر گيتي
جهان ناز : مايه فخر عالم
جيران : آهو ، نامي ترکي

چابک : زرنگ ، چالاک
چالاک : سريع و زبردست
چاوش : پيشرو و پيش قراول کاروان
چترا : دوازدهمين پادشاه سلسله ماد
چوبين : کنيه و لقب بهرام چوبين سردار انوشيروان
چهرزاد : نام دختر بهمن است که سي سال پادشاهي کرد

خاوردخت : دختر مشرق زمين
خداداد : خدا داده
خدايار : دوست خدا - فرمانرواي بخارا بوده است
خرم : شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است
خرمدخت : دختر شاد و خندان
خسرو : مشهور ، نيک نام - لقب چند تن از پادشاهان ساساني
خشايار : قهرمان ، نيرومند - نام پسر داريوش کبير هخامنشي
خورشيد : درخشنده آفتاب - معشوقه جمشيد درداستان جمشيد و خورشيد

دادمهر : زاده آتش ، نام استاندار پارسي طبرستان
دارا : مالدار، ثروتمند ، از نامهاي خداوند
داراب : نام پسر بهمن پادشاه کياني
داريا : دارنده ، ازنامهايي که در اوستا آمده است
داريوش : نگهبان نيکي - فرزند ويشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشي
دانوش : از اسمهائي که در کتاب وامق و عذرا آمده است
داور‌:‌ حاکم عادل ، قاضي
دايان : ماما ، نامي کردي
دريا : بحر ، نام فرزند علاالدين عماد شاه
دل آرا : محبوب و معشوق
دل آويز : دلچسب ، دلکش ، آويزه دل
دلارام : مايه آرامش دل / معشوقه بهرام گور
دل انگيز : گوارا ، مطلوب
دلبر : برنده دل ، يار و معشوق
دلبند : عزيز و گرامي
دلربا : رباينده دل ، محبوب
دلشاد : شادمان و خوشحال
دلکش : جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذير
دلناز : آنکه قلب و دلش ناز است
دلنواز : مهربان ، مشفق
دورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه
دنيا : عالم و گيتي
ديااکو: اولين پادشاه مادها در قرن هفتم پيش از ميلاد
ديانوش : دزد دريائي در داستان وامق و عذرا
ديبا : پارجه ابريشمي رنگي ، روي زيبا
ديبا دخت : دختر زيبا ، دختري همچون پرنيان

رابو : نام گلي بهاري - نامي کردي است
رابين : مشاور ، متعمد - نامي کردي است
رادبانو : بانوي بخشنده و جوانمرد
رادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرويز ساساني
رازبان : راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسي دري
راژانه : رازيانه - نامي کردي براي دختران
راسا : هموارو صاف - نامي کردي
رامتين : آرامش تن - موسيقي دان عهد ساسانيان
رامش : فراغت ، آسودگي ، راحتي ، نام هيربد زردشتي
رامشگر : خواننده و نوازنده ، خنياگر
رامونا : نگهبان عاقل
راميار : چوپان و گوسفند چران
راميلا : خداي بزرگ ، نامي آشوري است
رامين : معشوقه ويس ، نام يکي از سرداران ايران
راويار : شکارچي - نامي کردي
رژينا : مانند روز - نامي کردي
رخپاک : داراي چهره پاک
رخسار : چهره ، سيما
رخشانه : منسوب به رخش
رخشنده : تابان ، کنايه از خورشيد است
رزميار : رزمنده ، مبارز
رستم : تنومند و قوي اندام ، جهان پهلوان ايراني و قهرمان بزرگ شاهنامه
رکسانا : نوراني ، روشن
روبينا : ياقوت سرخ
رودابه : فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه اي در غرب ايران
روزبه : خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساساني
روشنک : مشعل دار ، همچنين نام دارويي گياهي است
روناک : روشن
رهام : نام پسر گودرز
رهي : راهي شده ، روان ، مسافر
ريبار : رهگذر ، نامي کردي
راسپينا : پائيز ، لغت زند و پازند

زادبخت : خوشبخت ، خوش اقبال
زاد به : بهزاد ، نيک زاده شده
زاد چهر : داراي نژاد پاک و اصيل
زاد فر : زاده روشني
زال : فرزند سپيد موي سام نريمان و پدر رستم قهرمان ملي ايرانيان
زادماسب : برادر شاپور ساساني ، نام يکي از قضات ساساني
زاوا : داماد ، نامي کردي
زردشت : صاحب شتر زرد و زرين ، پيامبر ايران باستان
زرنگار : طلا کوب ، زرين
زري : طلائي ، زربفت
زرين : طلائي رنگ ، منصوب به زر
زرينه : آنچه منسوب به زر است
زمانه : روزگار ، دهر
زونا : گياهي با گل کبود رنگ ، نامي کردي
زيبا : خوشگل ، قشنگ ، خوب ونيکو
زيبار : قبيله اي از کردها ، نامي کردي
زيما : زمين ، لغت اوستائي
زينو : زنده ، پابرجا - نامي کردي

ژاله : شبنم ، قطره
ژالان : گلهاي داراي قطره و شبنم - نامي کردي
ژيار : زندگي ، زندگي شهري - نامي کردي
ژينا : زندگي و حيات - نامي کردي
ژيوار : زندگي

سارا : صحرا ، کوه و دشت - نامي کردي
سارک : سار کوچک ، پرنده اي سياه رنگ وبزرگتر از گنجشک
سارنگ : نام سازي شبيه به کمانچه
ساره : بامداد ، فردا - نامي کردي
ساسان : سوال کننده ، رئيس معبد آناهيد استخر که خاندان ساسانيان به او منسوبند
ساغر : پياله شرابخوري ، جام
سام : سيه چرده - جهان پهلوان ايراني وجد رستم
سامان : ترتيب ، نظام ، زندگي
سانا : سهل و آسان
ساناز : کمياب ، نادر، نام گلي است
سانيار : حامي و يار و پشتيبان - نامي کردي
ساويز : خوش اخلاق ، مهربان - نامي کردي
ساهي : آسمان صاف - نامي کردي
ساينا : خانداني از موبدان زردشتي ، سيمرغ
سايه : منطقه تاريک پشت هر جسم ، حمايت
سپنتا : مقدس ، محترپ
سپند : اسفند
سپهر : آسمان ، نام فرزند کيخسرو
سپهرداد : بخشيده اسمان - داماد داريوش هخامنشي
سپيدار : درخت سفيد
سپيد بانو : بانوي سفيد و درخشان
سپيده : سحرگاه ، سپيدي چشم
ستاره : کرات آسماني که در شب مي درخشند
ستي : دختر ، سيتا
سرافراز : سربلند ، متکبر
سرور : رئيس ، پيشوا
سروش : شنيدن و فرمانبرداري - فرشته مظهر اطاعت
سرور : شادماني ، خوشحالي
سوبا : شناگر ، فردا
سوبار : اسب سوار - لغت زند و پازند
سنبله : يک خوشه گندم
سودابه : دختر زا - سود ده
سوري : سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم
سورن : خانواده اي در دوره اشکانيان که قدرتمند بودند
سورنا : سردار دلير و خردمند پارتي
سوزان : سوزنده ، ملتهب
سوزه : سبزه ، نامي کردي
سوسن : گلي به رنگهاي سفيد، کبود ، زرد و حنايي
سومار : نام قبيله اي از کردها
سولان : نام گلي است ، نامي کردي
سولماز : زني که پيرو پژمرده نمي شود
سوگند : شاهد گرفتن خدا يا بزرگي را گويند
سهراب : سرخ روي ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانيان بود
سهره : پرنده اي خوش آواز، با پرهاي سبز و زرد
سهند : کوه آتشفشان قديمي در آذربايجان
سيامک : مجرد - نام پسر کيومرث
سياوش : دارنده اسب سياه ، فرزند کيکاووس که ناجوانمردانه و بي گناه به قتل رسيد
سيبوبه ‌: مانند سيب ، دانشمند شهير ايراني ، منصف الکتاب
سيما : چهره ، رخ
سيمدخت : دختر نقره اي و سفيد
سينا : مرد دانشمند ، نام پدر شيخ ابوعلي سينا
سيمين : نقره اي ، سفيد ، روشن
سيمين دخت : دختر نقره اي و سفيد

شاپرک : پروانه
شادي : شادماني ، خوشحالي ، شور شادان : شادمان
شادمهر : مهربان ، با محبت
شاران : گردنبند درست شده از بادام - نامي کردي
شاهپور : پسر شاه ، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساساني
شاهدخت : دختر شاه ، شاهزاده خانم
شاهرخ : شاه منظر ، کسي که رخساري همچون شاه دارد
شاهين : پرنده اي شکاري
شاهيندخت : دخت شاهين
شايسته : سزاوار ، لايق
شباهنگ : بلبل ، ستاره کاروان کش
شب بو : نام گلي است که شب هنگام باز مي شود
شبديز: سيه فام ، سيه چرده ، نام اسب خسروپرويز
شبنم : رطوبتي که شب هنگام روي گلها مي نشيند
شراره : گرماي سوزان ، عشق فراوان ، نامي کردي
شرمين : شرمسار ، خجل
شروين : يکي از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساساني
شکوفه : گل درختان ميوه دار ، شکفته
شکفته : خندان ، بشاش
شمشاد : درختي زينتي و تقريبا هميشه سبزکه دستمايه بسياري از شاعران است
شمين : خوشبو، خوش عطر
شوان : شبان ، چوپان - نامي کردي
شميلا : از نامهاي ارمني ايراني به معني بانوي بزرگوار
شورانگيز : فتنه انگيز ،‌ ايجاد کننده شور و شوق
شوري : خوش قيافه ، قد بلند- نامي کردي
شهاب : شعله آتش ، سنگ آسماني ، ستاره دنباله دار
شهبار : درخورشاه ، لايق شاه
شهباز : باز سفيد رنگ ، شاه باز
شهبال : پر بزرگ پرندگان
شهپر: پرشاهانه
شهداد : داده و بخشيده شاه
شهرآرا: آنکه به زيبايي مايه آرايش شهراست ، آرايش دهنده شهر
شهرام : رام و مطيع شاه
شهربانو : بانوي شهر ، ملکه
شهرزاد : شهرزاده ، بومي - نقال قصه هاي هزار و يک شب
شهرناز : خواهر جمشيد و همسر ضحاک ماردوش
شهرنوش : شيريني شهر
شهره : مشهور و نامي
شهريار : پادشاه ، يارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب
شهرزاد : شاهزاده ، فرزند شاه
شهلا : زن سيه چشم
شهنواز : نوازش شده شاه
شهين : منسوب به شاه
شيبا : نسيم شبانه - نامي کردي
شيدا : آشفته و عاشق
شيده : ‌خورشيد ، درخشان
شيردل : پهلوان و دلاور
شيرزاد : شير بچه ، همچون شير
شيرنگ : به رنگ شير ، مانند شير
شيرو : پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فريدون
شيرين دخت : دختر شيرين
شيما : دخترانه ، نامي کردي
شينا : قدرتمند ، توانا - نامي کردي
شيرين : مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرويز
شيوا : شيرين بيان ، خوش زبان ، ايزد بزرگ هنديان باستان

طوس : فرزند نوذر پهلوان ايراني شاهنامه
طوطي : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخي زنان در فارسي دري است .
طهماسب : داراي اسب قوي - نام پسر منوچهر
طهمورث : روباه تيزرو و قوي ، پادشاه پيشداديان و پدر جمشيد

غوغا : آشوب ، هياهو
غنچه : گل نشکفته ، کنايه از دهان معشوق

فتانه : از نامهاي کردي براي دختران
فدا : قرباني ، نامي کردي
فراز : بلندي و شکوه
فرامرز : شکوه مرزداري - نام پسر رستم دستان
فرانک : سياه گوش ، نام مادر فريدون ، نام همسر بهرام گور ساساني
فراهان : محل شکوه و جلال
فربد : مناعت ، بزرگي
فربغ : شکوه خداوند
فرجاد : دانشمند و فاضل
فرخ : تابان و زيبا - نام يکي از اميران سيستان در عهد سلجوقيان
فرخ پي : نيک پي و نيک قدم
فرخ داد : مبارک آفريده شده
فرخ رو : داراي صورت زيبا
فرخ زاد : مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانيان است
فرخ لقا : دراي چهره زيبا ، خوشگل
فرخ مهر : زيبا چون خورشيد
فرداد : داده شکوه وزيبائي
فرديس : بهشت ، بوستان
فرين : يگانه ، شکوه دين ، مخفف فروردين ماه اول بهار
فرزاد : زاده فرو شکوه
فرزام : شايسته و لايق - نامي کردي
فرزان : عاقل ، حکيم ، دانشمند
فرزانه : دانشمند ، عاقل و عالم
فرزين : عالم ، وزير دربار
فرشاد : شا دمان ، مسرور ، خوشحال
فرشته : فرستاده الهي و آسماني
فرشيد : درخشانتر ، نام برادر پيران ويسه
فرمان : دستور ، حکم
فرناز : داري ناز فراوان
فرنگيس ( فري گيس ) : نام دختر افراسياب و همسر دوم سياوش
فرنود : دليل و برهان
فرنوش : شکوه ، نام پادشاه باستاني ماد
فرنيا : نامي براي پسران
فروتن : افتاده حال ، متواضع
فرود : پائين - نام پسر سياوش ، نام پسر کيخسرو نام پسر خسرو پرويزو شيرين
فروز : روشنائي ، روشني
فروزان : تابان ، درخشان
فروزش : روشني ، تابناک
فروزنده : درخشان ، درخشنده
فروغ : روشنائي ، تابش
فرهاد : عاشق افسانه اي شيرين
فرهنگ : شکوه ، ادب ، تربيت
فرهود : صداقت و راستي در دين
فربار : همراه خوب و شايسته
فريبا : زيبا و فريبنده
فريد : بي همتا، نامي کردي
فريدخت : دختر بي همت
فريدون : داراي شکوهي اينچنين ، پادشاه پيشداري که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد
فريمان : فر و شکوه ايمان
فريناز : عشوه گر ، پريناز
فرينوش : شکوه شيرين
فريوش : زنگ ، همان پريوش هم هست
فيروز : پيروز و مظفر
فيروزه : سنگي گرانبها با رنگ فيروزه اي

قابوس : معرب کاووس است
قباد : سرور گرامي ، شاه محبوب ، پدر کيکاوس از پادشاهان کياني
قدسي : بهشتي ، روحاني

کابان : کدبانو ، نامي کردي براي دختران
کابوک : کبوتر ، نامي کردي براي دختران
کارا : فعال و کوشا
کارو : از نامهاي ارمني ايراني به معني نويد دهنده
کاراکو : نام يکي از سرداران ماد
کامبخت : کسي که بخت به کام اوست
کامبخش : آرزو دهنده ، مراد بخش
کامبيز : صورت فرانسوي (( کمبوجيه )) پسر کورش است
کامجو : کامجوينده
کامدين : يکي از دانايان دين زردشت
کامران : سعادتمند و خوشبخت
کامراوا : به مقصود و مراد رسيدن
کامک : آرزو و خواهش کوچک
کامنوش : کامروا ، خوشبخت
کاميار : کامروا و پيروز
کانيار : معدن شانس ، نامي کردي
کاووس : پادشاه توانا - از پادشاهان کياني و پسر کيقباد
کاوه : آهنگر معروف ايران باستان که عليه ضحاک قيام کرد
کتايون : جهان بانو ، دختر قيصر روم و مادر اسفنديار
کرشمه : ناز و غمزه
کسري : معرب خسرو است
کلاله : موي پيچيده ، دختري با موهاي مجعد
کمبوجيه : نام پسر کورش کمبوجيه است
کوشا : کوشنده ، ساعي
کهبد : خداوند کوه ، عابد
کهرام : رام شده کوه نام برادر و سردار افراسياب
کهزاد : زاده کوه ، کسي که در کوه زائيده شده است
کيارش : شهريار بزرگ
کيان : پادشاه ، اميران
کيانا : فرستاده ، نامي کردي
کيانچهر : داراي چهره پادشاهان
کياندخت : شاهدخت ، دختر شاه
کيانوش : بسيار شيرين ، نام يکي از دو برادر فريدون در شاهنامه
کياوش : بزرگوار - نام پدر کيقباد
کيخسرو : پادشاه نيکنام ، نام پسر سياوش و سومين پادشاه کيانيان
کيقباد : پادشاه محبوب - پدر کيکاوس و سر سلسله کيانيان
کيکاووس : سياه چرده ، سبزه ، نام پسر کيقباد و پدر کياوش
کيوان : سياره زحل و دومين سياره منظومه شمسي پس از مشتري است .
کيوان دخت : دختر سياره کيوان
کيومرث : نخستين انسان ، و به گفته شاهنامه نخستين پادشاه
کيهان : جهان و گيتي
کياندخت : دختر گيتي
کيهانه : جهان کوچک

گرد آفريد : پهلوان زاده شده
گردان : پهلوانان ، يلان
گرشا : به ر وايت شاهنامه همان کيومرث اولين پادشاه است
گرشاسب : صاحب اسب لاغر ، پهلوان ايراني و جد رستم
گرشين : شعله آبي ، نامي کردي براي دختران
گرگين : منسوب به گرگ ، پسر ميلاد از پهلوانان زمان کيخسرو
گزل : زيبا ، نامي ترکمني است
گشتاسب : صاحب اسب رمنده ، پدر داريوش هخامنشي
گشسب : دارنده اسب نر
گشسب بانو : دختر رستم و زن گيو
گل : گياهان رنگي کوچک که دستمايه شاعرانند
گل آذين : حالت قرار گرفتن گلها روي شاخه ها
گل آرا‌ :‌ آراينده گل
گلاره : تخم چشم ، نامي کردي
گل افروز : فروزنده گل
گلاله : دسته گل
گل اندام : آنکه اندامش مانند گل است
گلاويز : گياهي براي زينت گل
گلباد : داري بوي گل
گلبار : پرگل ، گل افشان
گلبام : گلبانگ
گلبان : نگهدارنده گل
گلبانو : بانوي چون گل
گلبرگ : هر يک از برگهاي يک گل ، مثل برگ گل
گلبو : معطر ، خوشبو
گلبهار : مثل گل بهاري
گلبيز : گل افشان
گلپاره : تکه گل ، پاره اي از گل
گلپر : برگ گل ، پر گل
گلپري : پري همچون گل
گلپوش : پرازگل ، پوشيده از گل
گل پونه : کسي که چهره اش به لطافت گل است
گلچين : باغبان ، عاشق گل ، کسي که گل مي چيند .
گلدخت : دختر گل
گلديس : به رنگ گل ، مانند گل
گلربا : رباينده گل
گلرخ : بسيار زيبا همچون گل
گلرنگ : به رنگ گل ، شرابي رنگ
گلرو : زيبا و سرخ رو
گلشن : گلزار و گلستان
گلريز : ريزنده گل
گلزاد : زائيده گل
گلزار : گلستان ، جاي پرگل
گلسا : مثل گل
گلشيد : درخشان چون گل
گلنار : گل انار ، شکوفه انار
گلناز : کسي که ناز و غمزه اش مثل گل است
گلنسا : گل بانو ، خانم گل
گلنواز : نوازش شده گل
گلنوش : شيرين مثل گل
گلي : مانند گل ، قرمز رنگ
گودرز : از پهلوانان عهد کاوس وکيخسرو و يکي از پادشاهان معروف اشکاني
گوماتو : انقلابي زمان مادها که براي براندازي مادها و هخامنشيان قيام کرد
گهر چهر : آنکه چهره اش همچون گوهر است
گوهر ناز : کسي که همچون گوهر نازش گرانبهاست
گيتي : دنيا ، جهان ، عالم
گيسو : موي بلند زنان
گيلدا : طلا
گيو : پهلوان نامي شاهنامه و پدر بيژن

لادن : گلي به رنگهاي زرد و نارنجي
لاله : گلي که رنگهاي گوناگون دارد و معروفترين آن لاله سرخ و صحرائي است
لاله رخ : کسي که روي همچون لاله دارد
لاله دخت : دختر لاله
لبخند : تبسم
لقاء : چهره ، سيما
لومانا : نام محلي در کردستان ، نامي کردي براي دختران
لهراسب : داراي اسب تندرو ، از پادشاهاي کياني و پدر گشتاسب

مارال : آهو ، نامي ترکي
ماري : کبک ماده ، نامي کردي
مازيار : اورا مزدايار - پسر قارون فرمانرواي طبرستان
ماکان : نام پسر يکي از سران ديالمه
مامک : مادر کوچک و مهربان
مانا : نام خداوند بزرگ و نام يکي از دولتهاي ماد ، نامي کردي
ماندانا : دختر آژدهاک و مادر کورش هخامنشي
مانوش : کوهي که منوچهردربالاي آن متولد شده است
ماني : پيامبر ايراني در زمان شاپور ساساني
مانيا : خسته شده ، نامي کردي
ماهان : منسوب به ماه
ماهاندخت : دختر ماهان
ماه برزين : يکي از بزرگان دولت ساسانيان
ماه جهان : زيباي جهان
ماهچهر : زيبا رو ، قشنگ
ماهدخت : دختر ماه
ماهور : تابناک - نامي کردي
ماهرخ : آنکه صورتي چون ماه زيبا دارد
ماهزاد : زاده ماه
مردآويز: جنگنده و دلاور
مرداس : مرد آسماني - نام پدر ضحاک که مرد نيکي بود و بدست پسرش کشته شد
مرزبان : مرزدار - مرزبان بن رستم نويسنده کتاب مرزبان نامه
مرمر : ازسنگهاي آهکي که صيقلي و جلا پذير است ، سنگ مرمر
مزدک : خردمند کوچک - مردي که در زمان ساسانيان ادعاي پيغمبري کرد اما کشته شد
مژده : نويد ، بشارت
مژگان : مژه ها
مستان : شادان ، شادمان
مستانه : خوشحال ، مانند مست
مشکاندخت : دختر خوشبو
مشکناز : مشک ناز دار
مشکين دخت : دختر مشک آلود و معطر
منيژه : پاک و سفيد روي - نام دختر افراسياب
منوچهر : کسي که چهره بهشتي دارد - از پادشاهان پيشدادي
مهبانو : بانوي بزرگ ، بانوي همچون ماه
مهبد : يکي از وزيران انوشيروان ساساني
مه داد : از فرماندهان نظامي پارسيان ويکي از نامهاي دوران هخامنشي
مهتاب : ماه تابان ، ماه تابناک
مهديس : ماهرو ، زيبا ، خوشگل
مه جبين : انکه پيشانيش مانند ماه درخشان است
مه دخت : ماه دخت ، دختر ماه
مهر آذر : يکي از موبدان پارس در زمان انوشيروان - خورشيد آذر
مهر آرا : آرايش دهنده مهر
مهر آسا : همچون خورشيد زيبا روي
مهر آفاق : خورشيد افقها
مهر افرين : عشق آفرين ، آفريننده عشق
مهرآب : کسي که فروغ خورشيد دارد - نام جد مادري رستم
مهرداد : بخشنده ماه
مهر افزون : بالا برنده عشق و محبت
مهرام : رام شده ماه
مهران : منسوب به مهر است و يکي از خاندانهاي عصر ساساني
مهراندخت : دختر مهر و محبت
مهرانديش : داراي انديشه با مهر و محبت
مهرانفر : شکوه
مهرانگيز : ايجاد کننده مهر و محبت و عشق مهرپويا : پوينده مهر
مهرداد : داده خورشيد- خورشید عدالت - نام چند تن از پادشاهان اشکاني - خزانه دار بزرگ کوروش بزرگ
مهر دخت : دختر آفتاب
مهرزاده ‌: زاده خورشيد ، زيبا روي
مهرناز : ناز خورشيد
مهرنوش : خورشيد جاويدان - يکي از پسران اسفنديار که بدست فرامرز کشته شد
مهرنکار : آرايش دهنده خورشيد ، مهر آرا- نام يزدگرد
مهرنيا : ازنژاد مهر
مهروز : آنکه روزي چون خورشيد دارد
مهري : منسوب به مهر ، منسوب به خورشيد
مهريار : دوست خورشيد
مهسا : مانند ماه زيبا روي
مهستي : ماه هستي ، ماه روزگار ، گرانبهاترين
مه سيما: آنکه صورتي چون ماه دارد
مهشاد : ماه شادمان
مهشيد : پرتوماه
مهنام : آنکه نامش چون ماه است
مهناز : نازماه
مهنوش : ماه هميشگي
مهوش :‌ مانند ماه
مهيار : يار ماه ، نام پسر داريوش سوم هخامنشي
مهين : ماه زيبا رو
مهين دخت : دختر بزرگ
ميترا : دوستي و محبت و مهر
ميخک : گلي زيبا به رنگهاي قرمز، سفيد ، صورتي وزرد
مينا : گلي کوچک و زينتي ، گردنبند
مينا دخت : دختر مينا
مينو : بهشت ، جنت
مينودخت : دختر بهشت ، دختر پاک
مينو فر : داراي شکوه بهشتي

نادر : کمياب ، بي همتا - نادر شاه افشار سر سلسله افشاريه درايران
ناز آفرين : معشوقي که ناز فراوان مي کند
نازبانو : بانوي ناز دار
نازپرور : پرورش يافته در ناز
نازچهر : کشي که چهره ناز دارد
نازفر : داراي شکوه
نازلي : پرناز و غمزه - نامي ترکي براي دختران
نازي : با ناز ، اهل ناز
نازيدخت : دختر ناز
نامور : مشهور ، ارزنده
ناهيد : پاک و بي آلايش - نام مادر اسفنديار
ندا : آواز ، بانگ ، فرياد
نرسي : فرشته وحي در اوستا - نام پسر شاپور نوه اردشير بابکان
نرگس : گلي خوشبو و زيبا
نرمک : زيبا و لطيف - نامي کردي براي دختران
نرمين : لطيف و ملايم
نريمان : پهلوان ، دلير - نام پدر سام
نسترن : گلي سفيد و زيبا از گونه هاي نرگس
نسرين : گلي سفيد و پر برگ
نسرين دخت : دختر نسرين
نسرين نوش : نام همسر بهرام گور
نکيسا : نوازنده و خواننده دربار خسرو پرويز ساساني
نگار: نقش ، بت ، صنم
نگاره : شکل داراي نقش و نگار
نگارين : نقاشي شده
نگين : گوهر قيمتي
نوا : ناله ، آواز
نوش ( انوش ) : زندگي جاويد
نوش آذر : آتش جاويدان - از آتشکده هاي عصر ساساني
نوش آور : چيزي که زندگي و حيات مي آورد
نوشا : نوشنده ، آشامنده
نوش آفرين : افريننده شادي و شيريني
نوشدخت : دختر شاد
نوشروان ( انوشيروان ) : جاويدان ،‌ اولين خسرو ساساني
نوشفر : شکوه جاويد
نوشناز : داراي ناز و اداي شيرين
نوشين : گوارا و شيرين
نويد : مژده و بشارت
نوين : تازه ، جديد
نوين دخت : دختر تازه به دنيا آمده
نيش ا : خال و نشانه - نامي کردي براي دختران
نيک بين : خوش بين
نيک پي : پاک نژاد
نيک چهر : خوشگل و زيبا
نيک خواه : شخص خير خواه و خيرانديش
نيکداد : بخشنده نيکي
نيکدخت : دختر پاک و نيکو
نيکدل : دل پاک
نيکزاد : زاده نيکي و پاکي
نيلوفر : گل پيچک و زينتي به رنگهاي سفيد و سرخ وآبي
نيما : لقب علي اسفندياري پدرشعر نو درايران ، نيما يوشيج

وامق : دوست دارنده ، عاشق - عاشق عذرا
ورجاوند : ارجمند - به اعتقاد زردشتيان کسي که درآخر زمان ايران را آباد مي کند
وريا : پيدار، آگاه - نامي کردي براي پسران
وشمگير : شکارچي بلدرچين - نام نام پسر وردانشاه از مولوک ديالمه
وهرز : نام مرزبان کشور يمن درعهد انوشيروان
وهسودان : نيک آسوده و آرام - عنوان يکي از سلاطين آذربايجان
ويدا : آموزنده و تعليم دهنده
ويس : نام معشوق رامين در داستان ويس و رامين
ويشتاسب : صاحب اسبان فراوان
ويگن : از اسمهاي ارمني ايراني به معني جهش و پرش

هژير : خوب چهره ، نام يکي از پسران گودرز که بدست سهراب کشته شد
هخامنش : دوستار انديشه - نام جد کورش کبير
هربد( هيربد ) : حاکم آتشکده ، موبد موبدان
هرمز : اهورمزدا ، خداي بزرگ ايرانيان - نام پسر بهمن و نام پسر انوشروان
همايون : مبارک ، خجسته - نام تني چند از پادشاهان هندوستان
هما : فرخنده ، مبارک ، مرغ سعادت - نام دختر گشتاسب و خواهر اسفنديار
همادخت : دختر مبارک و فرخنده بخت
همدم : رفيق و مونس و همزبان
همراز : محرم اسرار
همراه : دوست و يار موافق
هنگامه : غوغا ، شلوغي ، دادوفرياد
هوتن : خوش اندام ، نام يکي از متحدان داريوش درحمله به مغان
هور : خورشيد ، آفتاب
هورتاش : همچون خورشيد
هورچهر : تابان روي ، زيبا
هورداد : فرستاده و داده خورشيد
هوردخت : دختر خورشيد
هورزاد : زاده خورشيد
هورمند : شبيه خورشيد
هوروش : خورشيد مانند ، مثل خورشيد
هوشنگ : هوش و درايت - نام يکي از سلاطين پيشدادي و فرزند سيامک
هوشيار : با هوش و آگاه
هومان : نيک انديش ، نام يکي از سرداران افراسياب و نيز نام برادر پيران ويسه
هومن : نيک منش
هونام : خوشنام ، نيکنام
هويدا : آشکار و نمايان
هيتاسب : صاحب اسب بسته شده
هيرمند : يکي از القاب گستاسب ، آتش پرست
هيما : اشاره ، نامي کردي براي دختران
هيوا : اميد وآرزو - نامي کردي براي دختران و پسران

يادگار : آنچه از انسان بجاي ماند - پسر پادشاه گرجستان
ياسمن ( ياسمين ) : گل زيبائي به رنگ سفيد و زرد و کبود
ياشار : عمر کننده ، نامي ترکي براي پسران
ياور : کمک و همدست و يار
يزدان : خداوند ، آفريدگار هستي
يگانه : بي نظير ، بي مانند
يوشيتا : پهلواني از خاندان (( فريان )) نامي اوستائي

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/05/24ساعت 5:25 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (م)

#
دختر آژدهاک و مادر کورش هخامنشی ماندانا 1
دختر ماهان ماهاندخت 2
زیبا رو ، قشنگ ماهچهر 3
دختر ماه ماهدخت 4
آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد ماهرخ 5
زاده ماه ماهزاد 6
گیاهی دریایی مرجان 7
نام مادر عیسی مریم 8
نوید ، بشارت مژده 9
مژه‌ها مژگان 10
 شادان ، شادمان مستان 11
خوشحال ، مانند مست مستانه 12
دختر خوشبو مشکاندخت 13
 مشک ناز دار مشکناز 14
دختر مشک آلود و معطر مشکین دخت 15
پاک و سفید روی - نام دختر افراسیاب منیژه 16
بانوی بزرگ ، بانوی همچون ماه مهبانو 17
ماه تابان ، ماه تابناک مهتاب 18
ماهرو ، زیبا ، خوشگل مهدیس 19
آنکه پیشانیش مانند ماه درخشان است مه جبین 20
 ماه دخت ، دختر ماه مه دخت 21
 آرایش دهنده مهر مهر آرا 22
عشق آفرین ، آفریننده عشق مهر آفرین 23
دختر مهر و محبت مهراندخت 24
ایجاد کننده مهر و محبت و عشق مهرپویا : پوینده مهر مهرانگیز 25
دختر آفتاب مهر دخت 26
ناز خورشید مهرناز 27
خورشید جاویدان مهرنوش 28
منسوب به مهر ، منسوب به خورشید مهری 29
مانند ماه زیبا روی مهسا 30
ماه هستی ، ماه روزگار ، گرانبهاترین مهستی 31
آنکه صورتی چون ماه دارد مه سیما 32
پرتوماه مهشید 33
نازماه مهناز 34
ماه همیشگی،جاودان مهنوش 35
مانند ماه مهوش 36
 ماه زیبا رو مهین 37
دختر بزرگ مهین دخت 38
مروارید مروارید 39
یکی از شخصیت های شاهنامه منیژه 40
دوستی و محبت و مهر میترا 41
گلی کوچک و زینتی ، گردنبند مینا 42
دختر مین مینا دخت 43
 بهشت ، جنت مینو 44
دختر بهشت ، دختر پاک مینودخت 45
مانند بهشت مینوسا 46

توضیح

نام (ن)

#
معشوقی که ناز فراوان می‌کند ناز آفرین 1
بانوی ناز دار نازبانو 2
 کشی که چهره ناز دارد نازچهر 3
دارای شکوه نازفر 4
خوش قلب نازنین 5
با ناز ، اهل ناز نازی 6
دختر ناز نازیدخت 7
 پاک و بی آلایش - نام مادر اسفندیار و مادر اسکندر ناهید 8
در فرهنگ ایران باستان دختری زیبا و دانا که پس از مرگ برشخص نیک گفتار و نیک کردار و نیک پندار ظاهر شده و او را از پل چینوت ( صراط ) می‌گذراند نائیریکا 9
آواز ، بانگ ، فریاد ندا 10
گلی خوشبو و زیبا نرگس 11
گلی سفید و زیبا از گونه‌های نرگس نسترن 12
گلی سفید و پر برگ نسرین 13
دختر نسرین نسرین دخت 14
بوی خوش و باد ملایم و نصرت نسیم 15
ترانه - آهنگ نغمه 16
نقش ، بت ، صنم نگار 17
شکل دارای نقش و نگار نگاره 18
گوهر قیمتی نگین 19
ناله ، آواز نوا 20
دختر شاد نوشدخت 21
شکوه جاوید نوشفر 22
دارای ناز و ادای شیرین نوشناز 23
گوارا و شیرین نوشین 24
 دختر پاک و نیکو نیکدخت 25
گل پیچک و زینتی به رنگهای سفید و سرخ وآبی نیلوفر 26
شنونده نیوشا 27
آشکارا ویدا 28

توضیح

نام (هـ)

#
وجود - همه زندگی هستی 1
فرخنده ، مبارک ، مرغ سعادت هما 2
دختر مبارک و فرخنده بخت همادخت 3
غوغا ، شلوغی ، دادوفریاد هنگامه 4
خورشید ، آفتاب هور 5
تابان روی ، زیب هورچهر 6
دختر خورشید هوردخت 7
زاده خورشیدر هورزاد 8
خورشید، تابستان هاوین 9

توضیح

نام (ی)

#
گل یاس یاس 1
گل یاس یاسمن 2
تنها - یگانه یکتا 3
یگانه و بی همتا یگانه 4
نام بلند ترین شب سال یلدا 5

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:15 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (ک)

#
نام همسر کوروش بزرگ کاساندا 1
یکی از شخصیتهای شاهنامه کتایون 2
ناز و غمزه کرشمه 3
موی پیچیده ، دختری با موهای مجعد کلاله 4
شاهدخت ، دختر شاه کیاندخت 5
دختر گیتی کیاندخت 6
ماده ای که مس را به طلا تبدیل میکند کیمیا 7
جهان کوچک کیهانه 8

توضیح

نام (گ)

#
حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه گل آذین 1
آراینده گل گل آرا 2
ستاره شمالی گلاویژ 3
فروزنده گل گل افروز 4
دسته گل گلاله 5
آنکه اندامش مانند گل است گل اندام 6
گیاهی برای زینت گل گلاویز 7
بانوی چون گل گلبانو 8
مثل گل بهاری گلبهار 9
برگ گل ، پر گل گلپر 10
پری همچون گل گلپری 11
کسی که چهره اش به لطافت گل است گل پونه 12
دختر گل گلدخت 13
به رنگ گل ، مانند گل گلدیس 14
بسیار زیبا همچون گل گلرخ 15
گلزار و گلستان گلشن 16
ریزنده گل گلریز 17
زائیده گل گلزاد 18
مثل گل گلسا 19
درخشان چون گل گلشید 20
گل انار ، شکوفه انار گلنار 21
 کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است گلناز 22
گل بانو ، خانم گل گلنسا 23
شیرین مثل گل گلنوش 24
کسی که همچون گوهر نازش گرانبهاست گوهر ناز 25
دنیا ، جهان ، عالم گیتی 26
موی بلند زنان گیسو 27

توضیح

نام (ل)

#
گلی به رنگهای زرد و نارنجی لادن 1
گلی که رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ لاله 2
کسی که روی همچون لاله دارد لاله رخ 3
دختر لاله لاله دخت 4
تبسم لبخند 5
چهره ، سیم لقاء 6
محبوب همه لیدا 7

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:14 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (ش)

#
پروانه شاپرک 1
شاد - سرزنده شادان 2
شادمانی ، خوشحالی ، شور شادان : شادمان شادی 3
دختر شاه ، شاهزاده خانم شاهدخت 4
دخت شاهین شاهیندخت 5
رطوبتی که شب هنگام روی گلها می‌نشیند شبنم 6
جرقه آتش، گرمای سوزان ، عشق فراوان شراره 7
گل درختان میوه دار ، شکفته شکوفه 8
شکوهمند - شکوه 9
خندان ، بشاش شکفته 10
خوشبو، خوش عطر شمین 11
شه بانو (همسر شاه)، ملکه ، همسر امام حسین و مادر امام سجاد شهربانو 12
یا "شهزاد" به معنی شاهزاده شهرزاد 13
خواهر جمشید و همسر ضحاک ماردوش شهرناز 14
مشهور و نامی شهره 15
 زن سیه چشم شهلا 16
شاه ناز - دختری بود از خاندان آل بویه شهناز 17
منسوب به شاه شهین 18
نسیم شبانه - نامی کردی شیبا 19
آفتاب - درخشان شیده 20
آشفته و عاشق شیدا 21
خورشید ، درخشان شیده 22
دختر شیرین شیرین دخت 23
افسون شده شیفته 24
دخترانه شیما 25
مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پروی شیرین 26
شیرین بیان ، خوش زبان شیوا 27

توضیح

نام (غ)

#
آهوی زیبای کوهی غزال 1
شکل مونث غزال غزاله 2
آشوب ، هیاهو غوغا 3
گل نشکفته ، کنایه از دهان معشوق غنچه 4

توضیح

نام (ف)

#
سیاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانی فرانک 1
درای چهره زیبا ، خوشگل فرخ لقا 2
شاد فرخنده 3
دانشمند ، عاقل و عالم فرزانه 4
فرستاده الهی و آسمانی فرشته 5
داری ناز فراوان فرناز 6
ام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش فرنگیس 7
شکوه ، نام پادشاه باستانی ماد فرنوش 8
تابان ، درخشان فروزان 9
روشنی ، تابناک فروزش 10
روشنائی ، تابش فروغ 11
فریاد و آواز بلند فریا 12
زیبا و فریبنده فریبا 13
 دختر بی همتا فریدخت 14
عشوه گر فرناز 15
پر ارزش فریده 16
عشوه گر ، پریناز فریناز 17
پیروز و مظفر فیروز 18
 سنگی گرانبها با رنگ فیروزه‌ای فیروزه 19

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:14 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (د)

#
دریا دریا 1
محبوب و معشوق دل آرا 2
مایه آرامش دل دلارام 3
 برنده دل ، یار و معشوق دلبر 4
عزیز و گرامی دلبند 5
رباینده دل ، محبوب دلربا 6
جذاب دلکش 7
آنکه قلب و دلش ناز است دلناز 8
الم و گیتی دنیا 9
پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیب دیبا 10
دختر زیبا ، دختری همچون پرنیان دیبا دخت 11

توضیح

نام (ر)

#
بانوی بخشنده و جوانمرد رادبانو 1
رازیانه - نامی کردی برای دختران راژانه 2
مانند گل رز رزیتا 3
 مانند روز - نامی کردی رژینا 4
منسوب به رخش رخشانه 5
تابان ، کنایه از خورشید است رخشنده 6
نورانی ، روشن رکسانا 7
 یاقوت سرخ روبینا 8
فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه‌ای در غرب ایران رودابه 9
درخشان ترین ستاره شب روجا 10
مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیاهی است روشنک 11
روشن روناک 12
خورشید، روز روژان 13
نور کوچک روشنک 14
پرمعنی رسا 15
آزاد رها 16

توضیح

نام (ز)

#
 طلائی ، زربفت زری 1
 طلائی رنگ ، منصوب به زر زرین 2
دختر طلایی زرین دخت 3
آنچه منسوب به زر است زرینه 4
خوشگل ، قشنگ ، خوب ونیکو زیبا 5

توضیح

نام (ژ)

#
شبنم ، قطره ژاله  1
گلهای دارای قطره و شبنم ژالان  2
زندگی و حیات ژینا 3

توضیح

نام (س)

#
صحرا ، کوه و دشت - نامی کردی سارا 1
خالص ، بی آلایش - نامی کردی ساره 2
پیاله شرابخوری ، جام ساغر 3
سهل و آسان سانا 4
خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغ ساینا 5
منطقه تاریک پشت هر جسم ، حمایت سایه 6
نور اول صبح سپیده 7
بانوی سفید و درخشان سپید بانو 8
سحرگاه ، سپیدی چشم سپیده 9
کرات آسمانی که در شب می‌درخشند ستاره 10
دختر ، سیت سحر:سپیده دم- بامداد سرافراز ستی 11
دختر زیبا سروناز 12
یک خوشه گندم سنبله 13
دختر زا - سود ده سودابه 14
 سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم سوری 15
سوزنده ، ملتهب سوزان 16
گلی به رنگهای سفید، کبود ، زرد و حنایی سوسن 17
شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند سوگند 18
صورت - رخ سیما 19
دختر نقره‌ای و سفید سیمدخت 20
نقره‌ای ، سفید ، روشن سیمین 21
عشق وزندگی سعید-دختر گندمگون سمیرا 22
دختر نقره‌ای و سفید سیمین دخت 23

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:13 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (پ)

#
دختر باران (عروس باران)مترادف:پارمیس پارمیدا 1
دختر پاک پاکدخت 2
زن زیبای شوشی.همسر آرتاداس پانته آ 3
پديده، چيز جديد پدیده 4
دختر دانا - نام دختر کوچک زرتشت گرامی و همسر جاماسپ پوروچیستا 5
پرنده مهاجر پرستو 6
پارچه حریر پرنیا 7
ابريشم پرند 8
حشره‌ای زیبا که خود را به شعله می‌زند پروانه 9
 ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم پروین 10
فرشته ، جن ، همزاد پری 11
جمع پری پریا 12
پری زاده پریزاد 13
دارای صورتی همچون پری پریوش 14
زیبا روی - نام همسر جمشید شاه پریچهر 15
دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال پریدخت 16
همچون پری = پری افسای.افسون کننده حور و پری پریسا 17
پری ناز دار پرناز 18
پروانه پروانه 19
پری روی ، فرشته روی پریوش 20
کبوتر بال شکسته‌ای که به دنبال آشیانه می‌گردد پریا  21
سپیده دم پگاه 22
هدهد پوپک 23
 جانشین ، یادگار پوران 24
نام دختر خسروپرویز پوراندخت 25
گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می‌روید پونه 26

توضیح

نام (ت)

#
تابنده ، منور تابان 1
دختر تابناک تاباندخت 2
تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری تاجی 3
ستاره تارا 4
زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه ترانه 5
نازنین ، با ناز و کرشمه تناز 6
نام دختر خسروپرویز - سرزمین تور توران 7
 دختری از توران توراندخت 8
نام یک پرنده توکا 9
نام گل تینا 10

توضیح

نام (ج)

#
نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد جریره 1
بانوی جهان ، ملکه جهان جهان بانو 2
دختر گیتی جهاندخت 3
مایه فخر عالم جهان ناز 4
تازه و جوانه - گل جوانه جوانه 5

توضیح

نام (خ)

#
خانم ، کدبانو خاتون 1
دختر مشرق زمین خاوردخت 2
دختر شاد و خندان خرمدخت 3
درخشنده آفتاب - معشوقه جمشید خورشید 4

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:13 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (الف)

#
دخترآبان ، نام زن داریوش سوم آبان دخت 1
نام یک شاهزاده ایرانی آبنوس 2
قدرت و توانمندی - دختر کورش و همسر داریوش اول آتوسا 3
آتش - نهمین ماه ایرانی آذر 4
پاکدین آذرنوش 5
دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده‌است آفره دخت 6
کام ، مراد ، معشوق ، امید آرزو 7
نام گلی آلاله 8
آرامش یافته ، کلمه‌ای زردشتی است آرمیتا 9
دلیر و بی باک آزاده 10
یکی از ملکه‌های ساسانی , دختر همیشه جوان آزرمدخت 11
آزاده آزیتا 12
الهه آب آناهیتا 13
به معنی مانند عشق، ایرانی، نام دختر آنیسا 14
شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار آهو 15
صدا - طنین آوا 16
شبنم آونگ 17
ستاره ، علم ، درفش اختر 18
نام درختی با گل و شکوفه‌های سرخ رنگ ارغوان 19
هدیه - نام گل ارکیده 20
نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی ارنواز 21
نام گلی کوهی است اروانه 22
داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان افسانه 23
سحر و جادو ، حیله و تزویر افسون 24
پاشیدن افشان 25
خوشبخت انوشه 26
استوار و جاوید - دخترمهرداد ششم

انوش (‌ آنوشا )

27
محل زندگی آریائیه ایران 28
دختر ایران ایراندخت 29

توضیح

نام (ب)

#
خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب بانو 1
گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتاً طولانی بنفشه 2
بلورین - کریستال - زیبا بلور 3
شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسی بهار 4
بهار کوچولو بهارک 5
بهاری بهاره 6
دختر خوب و نیکو بهدخت 7
زیبا چهره ، قشنگ بهرخ 8
خوش ناز و ادا - با ناز و کرشمه بهناز 9
کسی که نیک مینوشد بهنوش 10
بی همتا ، بی مانند بیتا 11

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:13 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (ن)

#
مشهور نامدار 1
مشهور ، ارزنده نامور  2
فرشته وحی در اوستا - نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان نرسی 3
پهلوان ، دلیر - نام پدر سام نریمان  4
تش جاویدان - از آتشکده‌های عصر ساسانی نوش آذر 5
جاویدان ، اولین خسرو ساسانی

نوشروان

6
مژده و بشارت نوید 7
تازه ، جدید نوین  8
به شادی زاده شده نوشزاد 9
خوشگل و زیب نیک چهر 10
شخص خیر خواه و خیراندیش نیک خواه 11
بخشنده نیکی نیکداد  12
زاده نیکی و پاکی نیکزاد 13
کمان نیما  14

توضیح

نام (و)

#
شکارچی بلدرچین وشمگیر 1
نام مرزبان کشور یمن درعهد انوشیروان وهرز 2
نام معشوق رامین در داستان ویس و رامین ویس 3
صاحب اسبان فراوان ویشتاسب 4
امید ، آرزو ، نام سردار ایرانی ونداد 5

توضیح

نام (هـ)

#
خوب چهره ، نام یکی از پسران گودرز هژیر 1
 دوستار اندیشه - نام جد کورش کبیر هخامنش 2
حاکم آتشکده ، موبد موبدان

هربد( هیربد )

3
اهورمزدا ، خدای بزرگ ایرانیان - نام پسر بهمن و نام پسر انوشروان هرمز 4
مبارک ، خجسته - نام تنی چند از پادشاهان هندوستان همایون 5
خوش اندام ، نام یکی از متحدان داریوش درحمله به مغان هوتن 6
فرستاده و داده خورشید هورداد 7
شبیه خورشید هورمند 8
خورشید مانند ، مثل خورشید هوروش 9
هوش و درایت - نام یکی از سلاطین پیشدادی و فرزند سیامک هوشنگ 10
 با هوش و آگاه هوشیار 11
نیک اندیش ، نام یکی از سرداران افراسیاب و نیز نام برادر پیران ویسه هومان 12
نیک منش هومن 13
آشکار و نمایان هویدا 14
صاحب اسب بسته شده هیتاسب 15
یکی از القاب گستاسب ، آتش پرست هیرمند 16

توضیح

نام (ی)

#
آنچه از انسان بجای ماند یادگار  1
کمک و همدست و یار یاور  2
خداوند ، آفریدگار هستی یزدان  3

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:12 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (گ)

#
نام موبدی بلند پایه در زمان پادشاهی کمبوجیه، پسر کورش بزرگ گئومات 1
یکی از شخصیت های شاهنامه گباد 2
پهلوان زاده شده گرد آفرید 3
پهلوانان ، یلان گردان 4
به روایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است گرشا 5
صاحب اسب لاغر ، پهلوان ایرانی و جد رستم گرشاسب 6
منسوب به گرگ ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو گرگین 7
صاحب اسب رمنده ، پدر داریوش هخامنشی گشتاسب 8
دارنده اسب نر گشسب 9
از پهلوانان عهد کاوس وکیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانی گودرز 10
انقلابی زمان مادها که برای براندازی مادها و هخامنشیان قیام کرد گوماتو 11
 پهلوان نامی شاهنامه و پدر بیژن گیو 12

توضیح

نام (م)

#
اورا مزدایار - پسر قارون فرمانروای طبرستان مازیار 1
شجاعت ماکان 2
پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی مانی 3
منسوب به ماه ماهان 4
جنگنده و دلاور مردآویز 5
مرد آسمانی - نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد مرداس 6
مرزدار - مرزبان بن رستم نویسنده کتاب مرزبان نامه مرزبان 7
خردمند کوچک مزدک 8
کسی که چهره بهشتی دارد - از پادشاهان پیشدادی منوچهر 9
از فرماندهان نظامی پارسیان ویکی از نامهای دوران هخامنشی مه داد 10
یکی از موبدان پارس در زمان انوشیروان - خورشید آذر مهر آذر 11
بخشنده ماه مهرداد 12
رام شده ماه مهرام 13
منسوب به مهر است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی مهران 14
نوزاد آفتاب مهرزاد 15
رنگ آفتاب مهرنگ 16
داده خورشید - نام چند تن از پادشاهان اشکانی مهرداد 17
آنکه نامش چون ماه است مهنام 18
یار ماه ، نام پسر داریوش سوم هخامنشی مهیار 19

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:12 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (ف)

#
بلندی و شکوه فراز 1
 شکوه مرزداری - نام پسر رستم دستان فرامرز 2
محل شکوه و جلال فراهان 3
مناعت ، بزرگی فربد 4
دانشمند و فاضل فرجاد 5
تابان و زیبا فرخ 6
مبارک آفریده شده فرخ داد 7
دارای صورت زیب فرخ رو 8
مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان فرخ زاد 9
داده شکوه وزیبائی فرداد 10
زاده فرو شکوه فرزاد 11
شایسته و لایق فرزام 12
عاقل ، حکیم ، دانشمند فرزان 13
عالم ، وزیر دربار فرزین 14
شادمان ، مسرور ، خوشحال فرشاد 15
درخشانتر ، نام برادر پیران ویسه فرشید 16
دستور ، حکم فرمان 17
دلیل و برهان فرنود 18
شکوه ، نام پادشاه باستانی ماد فرنوش 19
افتاده حال ، متواضع فروتن 20
نام پسر سیاوش ، نام پسر کیخسرو فرود 21
روشنائی ، روشنی فروز 22
عاشق افسانه‌ای شیرین فرهاد 23
شکوه ، ادب ، تربیت فرهنگ 24
صداقت و راستی در دین فرهود 25
همراه خوب و شایسته فربار 26
یکی از شخصیت های شاهنامه فریبرز 27
بی همتا فرید 28
دارای شکوهی اینچنین فریدون 29
فر و شکوه ایمان فریمان 30
پیروز و مظفر فیروز 31

توضیح

نام (ک)

#
فعال و کوشا کارا 1
نوید دهنده کارو 2
نام یکی از سرداران ماد کاراکو 3
کسی که بخت به کام اوست کامبخت 4
آرزو دهنده ، مراد بخش کامبخش 5
صورت فرانسوی (( کمبوجیه )) پسر کورش است کامبیز 6
کامجوینده کامجو 7
یکی از دانایان دین زردشت کامدین 8
سعادتمند و خوشبخت کامران 9
به مقصود و مراد رسیدن کامراوا 10
آرزوی شاد کامشاد 11
کامروا ، خوشبخت کامنوش 12
کامروا و پیروز کامیار 13
پادشاه توانا - از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد کاووس 14
آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد کاوه 15
 معرب خسرو است کسری 16
نام پسر کورش کمبوجیه‌است کمبوجیه 17
کوشنده ، ساعی کوشا 18
رام شده کوه نام برادر و سردار افراسیاب کهرام 19
زاده کوه ، کسی که در کوه زائیده شده کهزاد 20
شهریار بزرگ کیارش 21
دارای چهره پادشاهان کیانچهر 22
نام یکی از پادشاهان هخامنشی که تخت جمشید را بنا نهاد کوروش 23
بسیار شیرین ، نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه کیانوش 24
بزرگوار - نام پدر کیقباد کیاوش 25
پادشاه نیکنام ، نام پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان کیخسرو 26
پادشاه محبوب - پدر کیکاوس و سر سلسله کیانیان کیقباد 27
سیاه چرده ، سبزه ، نام پسر کیقباد و پدر کیاوش کیکاووس 28
سیاره زحل کیوان 29
نخستین انسان ، و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه کیومرث 30
جهان و گیتی کیهان 31

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:11 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (س)

#
رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند ساسان 1
سیه چرده - جهان پهلوان ایرانی وجد رستم سام 2
ترتیب ، نظام ، زندگی سامان 3
بالا مقام سالار 4
مقدس ، محترپ سپنتا 5
اسفند سپند 6
آسمان ، نام فرزند کیخسرو سپهر 7
بخشیده اسمان - داماد داریوش هخامنشی سپهرداد 8
شنیدن و فرمانبرداری - فرشته مظهر اطاعت سروش 9
شناگر ، فرد سوبا 10
خانواده‌ای در دوره اشکانیان که قدرتمند بودند سورن 11
سرخ روی ، نام پسر رستم سهراب 12
کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان سهند 13
شاهزاده سنجر 14
مجرد - نام پسر کیومرث سیامک 15
دارنده اسب سیاه ، فرزند کیکاووس سیاوش 16
مرد دانشمند ، نام پدر شیخ ابوعلی سین سینا 17
نام رودی در منطقه کردستان ایران سیروان 18

توضیح

نام (ش)

#
مهربان ، با محبت شادمهر  1
پسر شاه ، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساسانی شاهپور 2
شاه منظر ، کسی که رخساری همچون شاه دارد شاهرخ 3
خواست شاه شاهکام 4
پرنده‌ای شکاری شاهین 5
سزاوار شایا 6
شرمسار ، خجل شرمین 7
یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی شروین 8
 شعله آتش ، سنگ آسمانی ، ستاره دنباله دار شهاب 9
درخورشاه ، لایق شاه شهبار 10
باز سفید رنگ ، شاه باز شهباز 11
پر بزرگ پرندگان شهبال 12
پرشاهانه شهپر 13
شاه عادل شهداد 14

«شهرام» معادل فارسی "میکائیل" است

شهرام 15
هدیه شهر شهرداد 16
شاهروز - روز شاهان شهروز 17
 پادشاه ، یارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب شهریار 18
پهلوان و دلاور شیردل 19
 شیر بچه ، همچون شیر شیرزاد 20
به رنگ شیر ، مانند شیر شیرنگ 21
پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فریدون شیرو 22

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:11 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (د)

#
عدالت دوست ، نام استاندار پارسی طبرستان دادمهر 1
مالدار، ثروتمند ، از نامهای خداوند دارا 2
نام پسر بهمن پادشاه کیانی داراب 3
دارنده ، ازنامهایی که در اوستا آمده‌است داریا 4
نگهبان نیکی - فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی داریوش 5
حاکم عادل ، قاضی داور 6
نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه دورشاسب 7
اولین پادشاه مادها در قرن هفتم پیش از میلاد دیااکو 8

توضیح

نام (ر)

#
مشاور ، متعمد - نامی کردی است رابین 1
نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی

رادمان

2
راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسی دری رازبان 3
آرامش تن - موسیقی دان عهد ساسانیان رامتین  4
فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی رامش 5
خواننده و نوازنده ، خنیاگر رامشگر  6
نگهبان عاقل رامونا 7
معشوقه ویس ، نام یکی از سرداران ایران رامین  8
دارای چهره پاک رخپاک 9
رزمنده ، مبارز رزمیار  10
تنومند و قوی اندام ، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامه رستم 11
خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانی روزبه  12
نام پسر گودرز رهام 13
پائیز ، لغت زند و پازند راسپینا 14

توضیح

نام (ز)

#
بهزاد ، نیک زاده شده زاد به 1
دارای نژاد پاک و اصیل زاد چهر 2
زاده روشنی زاد فر 3
فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان زال 4
برادر شاپور ساسانی ، نام یکی از قضات ساسانی زادماسب 5
صاحب شتر زرد و زرین ، پیامبر ایران باستان زردشت 6

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/06/26ساعت 3:11 بعد از ظهر  توسط محمد  | 

مطالب قدیمی‌تر